Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD TJ SOKOL JÍLOVÉ U PRAHY.

 

 

 1. Sál Sokolovny a venkovní hřiště jsou určeny pro kondiční tělovýchovu a míčové hry. Fotbal lze provozovat ve sportovní hale pouze odlehčeným míčem.
   

 2. Vstup do cvičebních prostor, šaten a sprch Sokolovny je členům TJ Sokol Jílové povolen jen v rámci tréninkových hodin, resp. při mistrovských i nemistrovských soutěžích a turnajích oddílu, jehož je členem, nebo hostem.
   

 3. Vstup do haly je nečlenům TJ Sokol Jílové povolen na základě smluvně dohodnutých pronájmů při dlouhodobém užívání. Při jednotlivých akcích mohou vstoupit buď jako hosté jednotlivých oddílů nebo skupiny se souhlasem TJ Sokol Jílové, po uhrazení poplatku dle platného ceníku. U turnajů a soutěží pořádaných oddíly TJ Sokol Jílové se hradí pouze startovné.
   

 4. Vstup do cvičebních prostoru haly je povolen výhradně po přezutí v šatně u hlavního vchodu do Sokolovny. Do šaten a cvičebních prostorů mohou vstupovat pouze cvičenci a cvičitelé, hráči a trenéři, organizátoři a pořadatelé probíhající sportovní akce. Opouštět shora uvedené prostory bez přezutí je zakázáno.
   

 5. Vstup do sálu Sokolovny je povolen pouze v čisté sportovní obuvi určené pro sálové sporty, resp. v domácí obuvi určené na přezutí nebo v návlecích. Používání sportovní obuvi s černou podrážkou ( dělá čmouhy) je výslovně zakázáno a porušení tohoto zákazu může být důvodem k okamžitému vykázání z tělocvičny nebo dokonce k ukončení pronájmu bez náhrady spolu s požadovanou finanční náhradou za úklid cvičební plochy.
   

 6. Ostatní osoby neuvedené v bodě 4. tohoto Provozního řádu mohou být vpuštěny na výslovnou žádost organizátora (pořadatele) sportovní akce do prostor určených správcem Sokolovny (pravé a levé přísálí, mimořádně malá a velká galerie a okolí venkovních sportovišť). Organizátor (pořadatel) plně zodpovídá za chování, bezpečnost diváků a pořádek ve vyhrazených prostorách.
   

 7. Vstup do šaten je povolen 10 min. před zahájením cvičební (tréninkové) hodiny dle časového rozvrhu. Vyklizení a předání šaten musí být provedeno do 15 min. po skončení cvičební (tréninkové) hodiny dle časového rozvrhu.
   

 8. Užívání venkovních kurtů. Před zahájením hry je nutno vždy antukový povrch dostatečně pokropit a po skončení hry povrch srovnat dřevěným hrablem a vyrovnávací síťovačkou (podrobnější instrukce viz. návod Údržba antukových dvorců).
  Nutno používat vhodnou sportovní obuv (neužívat obuv s hrubým vzorkem na př. kopačky).
   

 9. Každý uživatel sálu Sokolovny a přilehlých prostor je povinen dodržovat ustanovení Provozního řádu, Poplachového řádu, protipožárních předpisů a pokynů pro BOZP a dále dbát pokynů zodpovědných pracovníků (členů výboru a správce Sokolovny).
   

 10. Organizátor, pořadatel, resp. pedagogický dozor skupiny cvičenců (sportovců) převezme osobně od správce Sokolovny či jiného zodpovědného pracovníka přidělené šatny a umývárnu, včetně klíčů a této osobě po skončení cvičení (tréninkové) hodiny tyto prostory spolu s klíči předá. V případě venkovních hřišť oznámí ukončení hodiny.

 

 

Provozní řád venkovních sportovišť

 

Článek 1 - Vstup na kurty

 1. Venkovní sportoviště zahrnují 3 tenisové kurty, kurty na volejbal a nohejbal a kurt na plážový volejbal.
 2. Kurty lze využívat od dubna do října v čase od 8:00 do 22:00 hod
 3. Používání kurtů je dovoleno pouze po uhrazení poplatku dle schváleného ceníku. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů provozovatele.
 4. Vydávání klíčů a výběr poplatků zajišťuje restaurace Sokolovna ve své pracovní době
 5. Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 6. Rezervace kurtů je možná pouze na webových stránkách https://sokoljilove.ambio.cz/,  bez rezervace vstup není možný .
 7. Pokud má hráč zablokovanou hodinu a bez omluvy nedorazí, bude mu hodina účtována dle ceníku. Stejná situace je i v případě, kdy hráč zruší rezervaci méně jak 5 hodin před jejím začátkem. Neplatí v případě nepříznivého počasí.
 8. Herní doba na kurtech je stanovena zpravidla na 55 minut hry + 5 minut na úpravu kurtu. Hrací dobu lze prodloužit, pokud nejsou další zájemci o hru.
 9. Je-li antukový kurt suchý, musí hráči kurt před zahájením hry řádně nakropit.

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v  prostorách areálu .
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Každý hráč je po ukončení hry povinen kurty uklidit :
 • Antukové kurty - nejprve ho urovnat kovovým hrablem a následně upravit koštětem (síťovačkou).
 • Plážový volejbal – srovnat povrch včetně volných zón
 • Zkontrolovat a případně uzavřít přívod vody u kurtu a případně zhasnout světla
 • Uzamknout kurt a případně i branku ke kurtu, odevzdat klíče a uhradit pronájem dle ceníku

 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod...
 4. Nechat v areálu volně pobíhat psy nebo jiná zvířata.
   

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu


1.  Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědné osoby.